Regulamin

1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.kursyszyciabialystok.pl
 4. Sklep –  strona internetowa w ramach serwisu www.kursyszyciabialystok.pl z ofertą produktów w formie elektronicznej pod adresem kursyszyciabialystok.pl/sklep
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 6. Sprzedawca – Katarzyna Fiedorowicz „ Złoty Naparstek” NIP: 5422130302, 15-014 Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 14a lok. 2U
 7. Serwis internetowy – strona znajdująca się pod adresem www.kursyszyciabialystok.pl zawierająca zarówno materiały informacyjne na temat działalności Sprzedawcy oraz Sklep do sprzedaży produktów cyfrowych

2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów płatnych on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu oraz plików PDF do druku.
 2. Za pośrednictwem Serwisu internetowego Kupujący może przejrzeć ofertę Sprzedawcy i pobrać materiały darmowe.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz Serwisu internetowego, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Do korzystania ze Sklepu  oraz Serwisu internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  5. Posiadanie programu do obsługi plików PDF – link do pobrania darmowego programu >>link
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia na wykroje możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie, natomiast kupując produkt z zakładki KURSY ONLINE jest konieczność założenia konta ( ustalenie loginu i hasła) aby mieć dostęp do własnego, indywidualnego panelu kursowego.
 3. Usługa  dostarczenia produktu cyfrowego jest bezpłatna. Odpłatne są treści zamieszczone na stronie sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub nieprawidłowościami w dostarczeniu zakupionych materiałów, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zloty.naparstek@wp.pl
 7. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący składając zamówienie może go dokonać bez rejestracji w Sklepie, lub założyć konto ustalając login i hasło (dotyczy produktów z zakładki KURSY ONLINE)
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
  2. podczas zakupu produktów cyfrowych istnieje możliwość zakupu tylko 1 szt w danym produkcie. Nie ma możliwości dodać kolejnej sztuki z tego samego produktu, co zabezpiecza Klienta przed przypadkowym zdublowaniem zamówionego produktu.
  3. kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”,
  4. pojawi się podsumowanie koszyka, gdzie klient może wprowadzić zmiany – usunąć produkty lub powrócić do robienia zakupów.
  5. kliknąć w przycisk „ Przejdź do kasy”, a następnie wypełnić pola wymagane.
  6. następnie Klient akceptuje metodę płatności – dostępna bramka płatności tpay – oraz zapoznaje się z regulaminem i polityką prywatności.
  7. kupujący akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności tylko, jeśli zapoznał się z ich treścią i  akceptuje ich postanowienia; akceptacja Regulaminu  i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  8. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu tpay.com, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 5. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. Między Kupującym a Sprzedającym zostanie zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

5 Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący otrzymuje dostęp do produktu natychmiast, drogą elektroniczną (jeśli wszystko działa technicznie dobrze) lub w innym dniu, jeśli taka informacja została zamieszczona w opisie produktu.
 2. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, kurs on-line, wykrój PDF itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 3. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 4. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. płatność za pośrednictwem serwisu tpay.com – System płatności tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

6 Prawa własności intelektualnej

 1. Treści zawarte w Sklepie – produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe, wykroje PDF, objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne  powielanie, rozpowszechnianie treści lub materiałów i udostępnianie ich osobom trzecim może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. ( 27 ustawy o prawach konsumenta)
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Jeśli klient wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,  tym samym traci prawo odstąpienia od umowy. Brak wyrażenia zgody na wcześniejsze dostarczenie treści cyfrowych upoważnia Sprzedawcę do wysłania zakupionych produktów po upływie terminu do odstąpienia od umowy tj. po 14 dniach.

8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Kontakt ze sprzedawcą przez e-mail zloty.naparstek@wp.pl
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, , a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422. Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach: w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 8. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
 9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 10. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej poniżej

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby spory były rozpatrywane na etapie uzgodnień z Kupującym, bez potrzeby wchodzenia na ścieżkę prawną.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu tj. 14.12.2019 r.
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.