Regulamin

1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie: https://zlotynaparstek.pl/regulamin/
 4. Sklep –  strona internetowa w ramach serwisu www.zlotynaparstek.pl z ofertą produktów w formie elektronicznej pod adresem www.zlotynaparstek.pl/shop/ , na której sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną: prezentację produktów, składanie zamówień, zawieranie umowy na odległość oraz dostęp do plików cyfrowych.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 6. Sprzedawca – Katarzyna Fiedorowicz „ Złoty Naparstek” NIP: 5422130302, 15-849 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1 lok. 408, adres e-mail do kontaktu:  kontakt@zlotynaparstek.pl
 7. Serwis internetowy – strona znajdująca się pod adresem www.zlotynaparstek.pl zawierająca zarówno materiały informacyjne na temat działalności Sprzedawcy oraz Sklep do sprzedaży produktów cyfrowych. Właścicielem strony jest Sprzedawca
 8. Produkt – pliki w formie cyfrowej: kursy online, wykroje, przewodniki, e-boki i inne treści cyfrowe dostępne na stronie www.zlotynaparstek.pl – sprzedawane lub udostępniane nieodpłatnie przez sprzedawcę
 9. Konto – bezpłatna usługa elektroniczna dostępna dla Klienta po zalogowaniu, do którego niezbędna jest rejestracja zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, przy pomocy której Sprzedawca daje Klientowi dostęp do  zakupionych Produktów
 10. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej – umowa o dostarczenie Produktu cyfrowego, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Dzień roboczy– dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze Sklepu, zawierania umów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów Sklepu.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów płatnych on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu oraz plików PDF do druku.
 3. Za pośrednictwem Serwisu internetowego Klient może przejrzeć ofertę Sprzedawcy bez konieczności zakładania Konta użytkownika.
 4. Do korzystania ze Sklepu oraz Serwisu internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  5. Posiadanie programu do obsługi plików PDF – link do pobrania darmowego programu >>link
 5. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie, prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Usługa  dostarczenia produktu cyfrowego jest bezpłatna. Odpłatne są treści zamieszczone na stronie sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Konsumentowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub nieprawidłowościami w dostarczeniu zakupionych materiałów, Konsument może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zloty.naparstek@wp.pl
 7. W reklamacji Konsument powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Konsumenta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4 Składanie zamówienia

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie należy dokonać rejestracji  i być zalogowanym na swoim Koncie użytkownika.
 2. Aby dokonać rejestracji należy odszukać zakładkę KONTO i wprowadzić niezbędne dane w odpowiednich polach. Można również dokonać rejestracji podczas pierwszych zakupów.
 3. Podczas rejestracji Klient będzie poproszony o podanie nazwy użytkownika i własnego hasła, które będzie potem używać do logowania się na swoje Konto.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. Należy zalogować się na swoje Konto
  2. Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
  3. Kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”,
  4. Pojawi się podsumowanie koszyka, gdzie klient może wprowadzić zmiany – usunąć produkty, wpisać kod rabatowy  lub powrócić do robienia zakupów.
  5. Kliknąć w przycisk „ Przejdź do kasy”, a następnie wypełnić pola wymagane.
  6. Następnie Klient akceptuje metodę płatności – dostępna bramka płatności tpay  lub paypal– oraz zapoznaje się z regulaminem i polityką prywatności.
  7. Klient akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności tylko, jeśli zapoznał się z ich treścią i  akceptuje ich postanowienia; akceptacja Regulaminu  i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  8. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, między Klientem, a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 6. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu tpay.com lub paypal po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną  wybranego serwisu płatniczego serwisu  celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 7. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Konsumentowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za brak potwierdzenia zamówienia, w sytuacji gdy Konsument podał nie prawidłowy adres e-mail, a tym samym nie ma możliwości dostarczenia wiadomości potwierdzającej zakup.
 9. Między Klientem, a Sprzedającym zostanie zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 10. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 11. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 12. Po zakupie Konsument otrzymuje dostęp do zakupionych Produktów na swoim indywidualnym Koncie  użytkownika.
 13. Sprzedawca ma prawo do organizowania  promocji i zmiany cen produktów. 

5 Formy dostawy i metody płatności

 1. Konsument otrzymuje dostęp do produktu natychmiast, po zaksięgowaniu płatności przez Sklep, lub w innym terminie, jeśli jest wskazany w opisie konkretnego produktu.
 2. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, kurs on-line, wykrój PDF itp. następuje poprzez  udostępnienie zakupionych produktów cyfrowych na Koncie użytkownika.
 3. Z chwilą  umożliwienia dostępu, do zakupionych  produktów cyfrowych na Koncie,    treści uważa się za dostarczone w całości Konsumentowi.
 4. Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. płatność za pośrednictwem serwisu tpay.com – System płatności tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.
  2. System płatności Paypal i umożliwiający składanie zamówień również z innych krajów 9 dotyczy krajów z Unii Europejskiej)

6  Zasady korzystania ze sklepu i zakupionych produktów cyfrowych.

 1. Treści zawarte w Sklepie – produkty elektroniczne, kursy on-line,  wykroje PDF, objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu  nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się i utworzeniu Konta
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 4. Zabrania się  wykorzystywania treści i grafik, zdjęć w inny sposób, niż do własnego użytku
 5. Bezprawne  powielanie, rozpowszechnianie treści lub materiałów i udostępnianie ich osobom trzecim może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 6. Każdy zakupiony produkt ma wskazaną ważność, która wygasa po wskazanym terminie. Pliki cyfrowe  w formie PDF mają możliwość pobrania na urządzenie końcowe np. komputer, tablet, telefon,  i Konsument może skorzystać z tej opcji w celu zachowania zakupionych plików PDF. Sprzedawca nie odpowiada za brak pobrania zakupionych plików PDF przed okresem wygaśnięcia ich ważności i tym samym nie ma obowiązku ich dosłania po okresie ważności.
 7. Dostęp do filmów, kursów online i innych treści, innych niż w formie PDF, które nie są przeznaczone do pobrania przez Konsumenta, wygasają po okresie ważności, podanej podczas zakupu. Sprzedawca nie ma obowiązku dalszego udostępniania treści po okresie wygaśnięcia, jeśli  nawet Konsument nie skorzystał z zakupionych treści cyfrowych.
 8. Dostęp do szablonów i kursów w formie PDF- termin dostępu (najczęściej 1 rok) podany jest podczas zakupu i widoczny przy każdym produkcie.
 9. Dostęp do kursów online na platformie kursowej – BEZTERMINOWO z zastrzeżeniem wskazanym dalej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zniesienia dostępu do  zakupionych kursów  ONLINE, po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej i zamknięcia strony www.zlotynapastek.pl. W takim przypadku klient ma jednak zagwarantowany dostęp do zakupionego kursu minimum 1 rok.

7 Własność intelektualna i ochrona praw autorskich

 1. Sprzedawca informuje, że Produkty cyfrowe dostępne w Sklepie, a także treści, grafiki oraz ilustracje zamieszczone na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sprzedawca dysponuje prawami majątkowymi do Produktów.
 2. Dokonując zakupu Konsument zobowiązuje się respektować prawa autorskie i używać produktów wyłącznie na użytek osobisty. Konsument jest świadomy, że za ich naruszenie, w szczególności poprzez dalsze bezprawne rozpowszechnianie, przewidziana jest odpowiedzialność cywilna lub karna zgodnie z właściwymi przepisami.
 3. Zabrania się udostępniać w jakikolwiek sposób, produktów zakupionych w Sklepie lub dostępu do nich na Koncie użytkownika.
 4. Zabrania się udostępniania osobom trzecim danych do logowania na Konto użytkownika.
 5. W przypadku wykrycia, że Konsument w sposób niezgodny z regulaminem, udostępnia osobom trzecim zakupione pliki cyfrowe poprzez rozsyłanie, kopiowanie, umożliwianie  innym osobom dostępu do konta i inne formy prowadzące do nie legalnego rozpowszechniania plików – może to skutkować  natychmiastowym odebraniem dostępu do konta
 6. Konsument nie ma prawa w żaden sposób ingerować w treść zakupionych plików cyfrowych – w tym: usuwać znaków wodnych, dodawać własnych treści, modyfikować w jakikolwiek sposób.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, do wyrywkowej kontroli historii pobierania plików na Koncie użytkownika, a w razie wykrycia rażących nieprawidłowości, do kontaktu z Konsumentem w celu weryfikacji poprawnego wykorzystywania zakupionych plików cyfrowych.

8 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. ( 27 ustawy o prawach konsumenta)
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest  udostępnienie  Konsumentowi zakupionych plików cyfrowych na jego Koncie użytkownika.
 4. Jeśli Klient wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,  tym samym traci prawo odstąpienia od umowy. Brak wyrażenia zgody na wcześniejsze dostarczenie treści cyfrowych upoważnia Sprzedawcę do wysłania zakupionych produktów po upływie terminu do odstąpienia od umowy tj. po 14 dniach.

8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Jeśli Konsument stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Kontakt ze sprzedawcą przez e-mail zloty.naparstek@wp.pl lub kontakt@zlotynaparstek.pl
 3. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, , a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422. Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach: w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Konsumentowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Konsumenta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Konsumenta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 8. Sprzedawca informuje Konsumenta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Konsumenta. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Klienta może być utrudnione.
 9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Konsumenta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 10. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej poniżej

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby spory były rozpatrywane na etapie uzgodnień z Konsumentem, bez potrzeby wchodzenia na ścieżkę prawną.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsumentma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Konsumentem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Konsumenta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu tj. 14.12.2019 r.

1

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.